Waar een wil is, is een weg

 (Webcolumn 2011/09)

“Waar een wil is, is een weg”, zo wordt er vaak gesteld. Of “als je iets echt graag wilt, lukt het ook”. Ahum! Dat klinkt wel erg makkelijk. Alsof je zelf de enige bepalende factor zou zijn. Nou, er zijn  natuurlijk wel meer variabelen die bepalen of iets lukt of kan. Zo spelen overheid (vandaag Prinsjesdag!) , ouders en ontwikkelingen in de buurt bijvoorbeeld een grote rol. En daar lijk je vaak zelf weinig invloed op te hebben.

Toch ben ik het stiekem wel eens met het gezegde. Niet in de afrekenden sfeer van, als iets niet gelukt is, dat iemand dan zegt: “Dan wilde je het niet graag genoeg.” Dat lijkt te veel op het doen van een wens: Ogen strak dicht knijpen en denken ‘ik wil het, ik wil het’. Nee, dat is te passief. Daar maken we geen kwalitatief goed onderwijs mee.

Zoals ik het zie is ‘de wil’ die ten grondslag ligt aan ‘de weg’, actief. Het heeft te maken met een gezamenlijk willen. Een concretiseerbaar willen ook. En dat is duidelijk iets anders dan wensen. Het betekent eigenlijk zoiets als “Als je weet wat je wilt (‘de wil’), dan kun je daar naar werken (‘de weg’)”. Dit komt aardig overeen met de ideeën achter de Balanced ScoreCard van Kaplan en Norton.

De Balanced ScoreCard is ontwikkeld om organisaties te helpen bij het plannen en managen, het maken van strategische keuzes. Op zich is het niet wereldschokkend, maar het brengt de boel duidelijk en eenvoudig in kaart. Het gaat ervan uit dat een organisatie visie en strategie bepaalt in wisselwerking met 4 perspectieven: Financieel, Klant, Interne organisatieprocessen en Ontwikkeling & groei. Voor elk van de perspectieven geef je een concrete beschrijving van de onderwerpen waar je goed in moet/wil zijn. Dit heten de kritische succesfactoren. Vervolgens geef je daar waardes aan die je wilt behalen, de zogenaamde prestatie-indicatoren. Zo worden meetbare doelen geformuleerd die sturend zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Wie bedenkt dat dit instrument in de jaren 90 van de vorige eeuw al ‘hot’ was, kan zich afvragen waarom Opbrengstgericht Onderwijs nu pas (en met de nodige weerstand) een aandachtspunt is. Maar dat terzijde.

Het bepalen van de prestatie-indicatoren is het lastigste stuk uit dit verhaal. Immers, niet alles is zomaar inzichtelijk meetbaar te maken. Dat is ook het struikelblok voor Opbrengstgericht Onderwijs. Ik schreef hierover al mijn webcolumn van mei 2011. Maar vandaag hadden we het over het willen. In Balanced Scorecard-taal gaat het dan over de kritische succesfactoren.  

– Klantperspectief: Welke verwachtingen wil je bij ouders en kinderen scheppen en waarmaken? Wat wil je dat ouders over je zeggen als ze op het sportveld staan? Hoe wil je dat leerlingen zich je herinneren als ze naar het voortgezet onderwijs zijn?

– Financieel perspectief: Hoe wil je de financiële zaken regelen, welke keuzes wil je maken?

– Perspectief van interne processen: Hoe wil je onderwijs geven? Hoe wil je de groepen verdelen? Wil je klassikaal of andersoortig onderwijs? Wat wil je doen voor niet-gemiddelde leerlingen? Hoe wil je expertise inzetten?

– Perspectief van ontwikkeling en groei: Waarin wil je goed worden of blijven? Hoe wil je dat bewerkstelligen? Hoe wil  je kennis delen?

Dit zijn, even uit de losse pols, een paar voorbeeldvragen. De ‘je’ kan daarbij zowel gelden voor een leerkracht, een manager als voor het team en de school. ‘Waar een wil is, is een weg’. Een gezamenlijk wil op bovenstaande punten is in grote mate bepalend voor het succes en de kwaliteit van jullie school.

Citeertitel: Kiewiet-Kester, J. (2011). Waar een wil is…, webcolumn 2011/09. Internet: www.IedereLeerkrachtEenProfessional.nl

 

2012 WORDT HET JAAR! Reserveer nu een visietraject en zet je school (weer) op de kaart! info@LERENenORGANISEREN.nl

Weerstand!

(webcolumn 2011-05)

Ik ontkom er niet aan. Als je webcolumns schrijft over kwaliteit van onderwijs, móet je het een keer hebben over opbrengstgericht onderwijs. Sinds de term ‘in de lucht is’, merk ik bij mezelf – en vele anderen uit het onderwijsveld – weerstand. En eigenlijk is dat vreemd. Dat ga ik toelichten vanuit mijn eigen situatie.

Ruim 5 jaar geleden richtte ik mijn bedrijf op en gaf het de naam 3D-L&O: doelbewust, doelgericht & doeltreffend leren en organiseren. Meer opbrengstgericht dan dat kun je niet zijn, lijkt me. En toch is er die weerstand. Met het idee dat, als ik daar een vinger achter kan krijgen, ik misschien ook zicht krijg op de weerstand van anderen, ben ik dat eens nader gaan bekijken. Dit heb ik gevonden en misschien herken je jezelf (of collega’s) erin.

De weerstand zit NIET in het willen behalen van opbrengst. Immers, als je geen opbrengsten wil, waarom moeten kinderen dan naar school? Wat is dan het nut van leerplicht? Eigenlijk zou opbrengstgericht onderwijs een open deur moeten zijn. Een pleonasme als de professionele leerkracht. Mijn weerstand bleek gericht op twee andere gebieden.

 I)  De enge gerichtheid op taal en rekenen. Eng in de zin van ‘smal’. Onderwijs aan leerlingen is meer dan taal en rekenen. Je wilt het kind als geheel vormen en stimuleren. Ten minste, zo kijk ik er tegenaan. De smalle gerichtheid op taal en rekenen vind ik daarmee ook echt een beetje eng (brrrr). Ik snap die aandacht voor taal en rekenen wel. Het zijn natuurlijk twee hele belangrijke vakken en scores zijn door middel van toetsen vrij eenvoudig inzichtelijk te maken. Maar toch…. er is meer in het leven…

II)  De meetbaarheid van opbrengst. Opbrengst impliceert een actie tussen een begin- en eindsituatie. Door te kijken naar de eindsituatie wil men bepalen wat de invloed is van die actie op de beginsituatie: de opbrengst. Dat is dus nogal complex. Hoe kun je vaststellen wie of wat de opbrengst heeft gegenereerd? Eenduidige antwoorden zijn moeilijk te geven. Zijn alle variabelen in beeld? Worden verbanden goed gelegd? Onderzoekstechnisch gaat het om validiteit en betrouwbaarheid: Meet je de goede dingen en meet je de dingen goed? Als je conclusies verbindt aan je meetgegevens, moet je heel zeker weten wie of wat verantwoordelijk is voor de opbrengst. Kun je aan de hand van de leerresultaten van leerlingen bijvoorbeeld iets zeggen over de toegevoegde waarde van de leerkracht? Dat is een discussie waard.

Kortom, ik ben er achter gekomen dat ik geen weerstand heb tegen opbrengstgericht werken op zich. In tegendeel zelfs. Mijn weerstand wordt met name gevoed door de grote onzekerheid van meetgegevens en de conclusies die ondanks dat toch gewoon getrokken worden. Herken je dat?

En hoe maken we dan van dit probleem een uitdaging ;-)?